HOME > 진료안내 > 여성요실금클리닉
 
 
요실금이란? 종류 진단 치료 비수술적 치료 수술적 치료
 
1. 증상
ㆍ소변의 누출 : 기침, 웃거나, 뛰거나, 에어로빅, 무거운 짐들 때.
                      걷거나, 앉았다가 일어설 때,
                      소변을 오래 참았을 때
ㆍ설문지, 배뇨일지
 
2. 과거력 청취
ㆍ신경계 병력, 산과 병력, 부인과 병력, 복용 약물
 
3. 이학적 검사
ㆍ패드검사, 복압검사, 내진
ㆍ방광요도경검사
ㆍ요역동학검사
 
4. 방사선학적 검사
 
5. 골반근력 검사 - EMG
 
       
  대구광역시 수성구 달구벌대로 3205(신매동 374-5) 기업은행 4F | 대표전화 : 053)793-9030
Copyright(c) 2005 namgun. All Rights Reserved. Design by Daeguline.